YUHANNA 7:25-52

 

1. Bu ayetlerde, a) Rab İsa’nın birçok kişi üzerindeki derin etkisine, b) bu insanların yeni gelişen imanlarının bilgisizlikleri (27-29 ayetleri), önyargıları (35 ve 36. ayetleri) ya da gururları (48-52 ayetleri) tarafından nasıl örselendiğine dikkat edin. Bunlardan herhangi biri beni de engelliyor mu?

 

2. Baş kahinler ve Ferisiler birçok konuda aynı fikirde olmasalar bile İsa’ya karşı birleştiler. O anda nasıl harekete geçtiler? Başarılı olmalarını sağlayan neydi? Sık sık, '’Aklı olan artık inanmaz’’ diye düşünülür? Bu metinde bu yaklaşımın hangi örneğini görüyorsunuz?

3. 37 ve 38. Ayetlerinde vaat, 4:13,14 ayetlerindeki vaadi nasıl geliştiriyor? Kutsal Ruh yaşamınızda nasıl bir fark yarattı? Kş. Elç. 1:8.

 

Not. 39. Ayet. Kutsal Ruh her zaman yeryüzündedir ve etkindir. Ancak, Yoel 2:28’deki vaat Mesih yüceliğe kavuşana ve Kutsal Ruhu Pentikost gününde dökene kadar gerçekleşmemiştir. Bkz. Elç.2:16-18,33.

 

İsa, Mesih midir?

25 Kudüslülerin bazıları, «Öldürmek istedikleri adam bu değil mi?» diyorlardı.

26 «Bakın, açıkça konuşuyor, O'na bir şey demiyorlar. Yoksa önderler O'nun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi?

27 Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman O'nun nereden geldiğini kimse bilmeyecek.»

28 O sırada tapınakta ders veren İsa yüksek sesle şöyle dedi: «Hem beni tanıyorsunuz, hem de nereden olduğumu biliyorsunuz! Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. O'nu siz tanımıyorsunuz.

29 Ben O'nu tanırım. Çünkü ben O'ndanım, beni O gönderdi.»

30 Bunun üzerine O'nu yakalamak istediler, ama kimse O'na el sürmedi. Çünkü O'nun saati henüz gelmemişti.

31 Halktan birçok kişi ise O'na iman etti. «Mesih gelince, bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak?» diyorlardı.

32 Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve Ferisiler O'nu yakalamak için görevliler gönderdiler.

33 İsa, «Kısa bir süre daha sizinleyim» dedi, «sonra beni gönderene gideceğim.

34 Beni arayacaksınız, ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.»

35 Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, «Bu adam nereye gidecek de biz O'nu bulamayacağız?» dediler. «Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi ders verecek?

36 'Beni arayacaksınız, ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz' diyor. Ne demek istiyor?»

37 Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesleşöyle dedi: «Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.

38 Kutsal Yazı'da dendiği gibi, bana iman edenin 'içinden diri su ırmakları akacaktır.'»

39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.

40 Halktan bazıları bu sözleri işitince, «Gerçekten beklediğimiz peygamber budur» dediler.

41 Bazıları da, «Bu Mesih'tir» diyorlardı.
Başkaları ise, «Olamaz! Mesih Celile'den mi gelecek?» dediler.

42 «Kutsal Yazı'da, 'Mesih, Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Beytlehem köyünden gelecek' denmemiş midir?»

43 Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu.

44 Bazıları O'nu yakalamak istedilerse de, kimse O'na el sürmedi.

Yahudi önderlerin imansızlığı

45 Görevliler geri dönünce, başkâhinlerle Ferisiler, «Niçin O'nu getirmediniz?» diye sordular.

46 Görevliler, «Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır» karşılığını verdiler.

47 Ferisiler, «Yoksa siz de mi aldandınız?» dediler.

48 «Önderlerden ya da Ferisilerden O'na iman eden oldu mu hiç?

49 Kutsal Yasa'yı bilmeyen bu halk lanetlidir.»

50>51 İçlerinden biri, daha önce İsa'ya gelmiş olan Nikodim, onlara şöyle dedi: «Yasamıza göre, bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?»

52 Ona, «Yoksa sen de mi Celile'densin?» diye karşılık verdiler. «Araştır, bak, Celile'den peygamber çıkmaz.»

53 Bundan sonra herkes evine gitti.