YUHANNA 6:41-71

 

Bugünkü çalışmamız dört kısma ayrılmaktadır: a) 41-45 ayetleri, İsa, Yahudilerin söylenmelerine karşılık veriyor, b) 52-59 ayetleri, İsa, Yahudilerin çekişmelerine karşılık veriyor, c) 60-65 ayetleri, İsa öğrencilerin söylenmelerine karşılık veriyor, d) 66-71 ayetleri, İsa on ikilere, '’Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?’’ diye soruyor?

1. 36 ve 37. Ayetlerini 43-45 ayetleriyle kıyasladığınızda, sizce insanlar İsa’nın sözlerini neden kabul etmiyorlar? Başkaları hangi adımlarla kurtuluşa kavuşuyor?

 

2. 60-71 Ayetleri. İsa’nın insanlara dünyasal ya da bedensel kazanç sunmadığını (27. ayet), onları kendisiyle birleştirerek ruhsal yaşam sunduğunu gösteriyorlar. Petrus kendisinin ve bazı öğrencilerin sadık kalmasını ve diğerlerinin geri dönmesini hangi üç nedene bağlıyor?

3. İsa, dünya için kendi bedenini nasıl verdi? O’nun bedenini yemek ve kanını içmek ne anlama gelmektedir?

 

Notlar,

1. 62. Ayet. İnsanoğlunun göğe çıkması (kş. 3:13) sözlerden de büyük bir harika olacaktır. İsa’nın ve sözlerinin tanrısal niteliğini onaylayacaktır.

2. Yaklaşan Fısıh Bayramı Rabbimizin zihnini açıkça meşgul ediyordu. Ayrıca buradaki sözleri Rabbin Sofrasına da işaret ediyor olabilir. Ancak İsa burada törenin kendisinden değil, ifade ettiği gerçeklerden söz etmektedir. Gerçek katılımın nasıl olması gerektiğine dikkat edin (35,63,68 ve69. ayetleri).

 

41 «Gökten inmiş olan ekmek ben'im» dediği için Yahudiler O'na karşı söylenmeye başladılar.

42 «Yusuf'un oğlu İsa değil mi bu?» diyorlardı. «Annesini de, babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da, 'gökten indim' diyor?»

43 İsa, «Aranızda söylenmeyin» diye cevap verdi.

44 «Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim.

45 Peygamberlerin yazdığı gibi, 'Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir.' Baba'yı işiten ve O'ndan öğrenen herkes bana gelir.

46 Bu, bir kimsenin Baba'yı gördüğü anlamına gelmez. Baba'yı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür.

47 Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

48 Yaşam ekmeği ben'im.

49 Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler.

50 Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek.

51 Gökten inmiş olan diri ekmek ben'im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.»

52 Bunun üzerine Yahudiler, «Bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir?» diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar.

53 İsa onlara şöyle dedi: «Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu'nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz.

54 Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onuson günde dirilteceğim.

55 Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir.

56 Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda.

57 Yaşayan Baba beni gönderdiği ve ben Baba'nın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak.

58 İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar.»

59 İsa bu sözleri Kefernahum'da havrada ders verirken söyledi.

Birçok kişi İsa'yı terk ediyor

60 Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, «Bu söz çetindir, bunu kim kabul edebilir?» dediler.

61 Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, «Bu sizi şaşırtıyor mu?» dedi.

62 «Ya İnsanoğlu'nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz...?

63 Yaşam veren Ruh'tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.

64 Yine de aranızda iman etmeyenler var.» İsa iman etmeyenlerin ve kendisini ele verecek olanın kim olduğunu başlangıçtan biliyordu.

65 «Sizlere, 'Baba'nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez' dememin nedeni budur» dedi.

66 Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler, artık O'nunla dolaşmaz oldular.

67 İsa o zaman Onikilere, «Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?» diye sordu.

68 Simun Petrus şu cevabı verdi: «Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.

69 İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı'nın Kutsalısın.»

70 İsa onlara şu karşılığı verdi: «Siz Onikileri seçen ben değil miyim? Yine de aranızdan biri iblistir.»

71 Simun İskariyot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda Onikilerden biri olduğu halde İsa'yı ele verecekti.