Hristiyanlar Birden Fazla Allah'yamı Tapınırlar?

 Hristiyanlar Birden Fazla Allah'yamı Tapınırlar?

Kur'an'ın sık sık Yahudi ve Hıristiyanların tek Allah'ya ibadet ettiklerini kabul ettiği bir gerçektir. Keza kimi Müslümanlarca da Yahudi ve Hıristiyanların bir tek Allah'ya tapındıkları kabul edilir. Bununla birlikte Kur'an yine de Hıristiyanların birden fazla Allah'ya ibadet eden ya da Allah yerine İsa Mesih'e tapınan kişiler olduklarını da ileri sürer.

[Yine andolsun ki, 'Allah üçün üçüncüsüdür' diyenler de küfre batmıştır. Kur'an 5:73]

[Allah şunu da söyledi: "Ey Meryem oğlu İsa! Allah'ın yanında beni ve annemi de iki Allah olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin?" Kur'an 5:116]

[Yemin olsunki, "Allah, Meryem oğlu Mesihtir" diyenler küfre batmışlardır. Kur'an 5:17]

Bazı Müslümanların düşüncesine göre, Hıristiyanlar üç Allah'ya inanmakla veya Allahya şirk koşmak suretiyle veyahut Allah yerine bir şahıs ya da başka şey koymakla putperest ve çokAllahcı olmaktalar. Kur'an'a göre, bir şeyi ya da kişiyi Allah'ya eş koşmak en büyük ve bağışlanmaz bir günahtır.

Hakikaten, çoğu Müslüman'ın görüşü Hıristiyanların üçlüğe değil de üç Allahya inandıkları ve üç ayrı Allahya tapındıkları yönündedir.

Allah, Meryem ve İsa ya da: Allah, İsa ve Kutsal Ruh. 1+1+1=3 yapmaz mı? Hıristiyanlar nasıl hesap yapıyorlar da 1+1+1=1 ediyor? Böylelikle Müslümanların gözünde Hıristiyanlar İslamın en temel inanışı olan, "Allah tektir ve ondan başka Allah yoktur" ilkesine ters düşmektedirler.

Dinsel bir tartışma ortamında, daha başından itibaren bir Hıristiyan, Müslüman arkadaşını Kutsal Kitap'ın da Allah’ın birliğine ve tapınılmaya layık tek Allah’ın yalnızca O olduğuna tanıklığı konusunda ikna edecektir. İşte Tevrat ve İncil'den bazı örnekler:

Senin Allahn olan RAB benim....Önümde başka ilahların olmayacaktır

(Çıkış 20:23).

Allah'mız Rab birdir... (Markos 12:29).

İncil'in hiçbir yerinde Allah’ın "üçün üçüncüsü" ya da İsa ile Meryem'in Allah’ın yanı sıra diğer iki Allah oldukları ileri sürülmez. İncil'de Hıristiyanlarca bir insan olan İsa Mesih'in Allahlaştığı da savunulmaz. (Bu nokta ikinci kısımda açıklık kazanacaktır).

Yine de bütün Müslümanların üzerinde hemfikir oldukları husus, yaşayan Allah’ın 1 sayısından daha büyük olduğudur; ne Müslümanlar ne de Hıristiyanlar Allah'yı 1 sayısı ile eşitlemekten de, 1 rakamını Allah ile bağlantılı düşünmekten de hoşlanmazlar. Müslümanlar şayet Allahsallığın yanlış bir matematik formülle, yani (1+1+1=3) ifade edildiğinde ısrar ederlerse, (1x1x1)= kaç yapacaktır? Aynen herhangi bir bireyin 1 sayısından fazla olması gibi, Allah da 1 sayısından da herhangi bir sayıdan da fazladır. İncil'in sözleriyle:

Sen Allah’ın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun! Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar (Yakup 2:19).

Cinler, Allah’ın bir olduğuna inanırlar. Bu, Allahya itaat etmede onlara yardımcı olur mu? Gerçekten, Allah’ın hakiki hizmetkarları olmak için Allah’ın birliğini ve yalnızca O'nun Allah'lığını itiraf etmemiz gerekir. Ama daha da ötesi, Allah’ın kim olduğunu anlamalıyız. Büyük bir merhametle bizler için ne yaptığını, bizden beklentisinin ne olduğunu ve O'na hizmet için yapmamız gerekenleri de anlamalıyız. Müslümanlar da Hıristiyanlar da bu tek Allah’ın kendini tanıtışı ve Onunla kuracakları ilişkinin nasıl olması gerektiği üzerine bilgi edinmelidirler.

Copyright © 2005- www.yeterkiinsanolsun.com